Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / прописи
Законска регулатива која е значајна за работењето на друштвото: 

 • Закон за ревизија ("Службен Весник на РМ" бр. 158/2010  )
 • Закон за дополнување на Законот за ревизија ("Службен Весник на РМ" бр. 135/2011 )
 • Меѓународни стандарди за ревизија ("Службен Весник на РМ" бр. 79/2010 )
 • МСС и МСФИ* кои се применуваат во рм објавени во правилник за водење сметководство  ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БР. 159/2009  )
 • Закон за трговските друштва
 • Закон за хартии од вредност
 • Закон за данок на додадена вредност
 • Закон за персонален данок на доход
 • Закон за данок на добивка
 • Закон за ирите на среќа и забавните игри
 • Закон за стечај

*Меѓународни Сметководствени Стандарди и Меѓународни Стандарди за Финансиско Известување