Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / услуги / ревизија / проценка
Раководењето според вредност е важен концепт, но за да може да се воспостави треба прво да се измери вредноста и да се разберат факторите кои влијаат на неа. Вредноста на секоја инвестиција зависи главно од два фактора: профитот во иднина и ризикот поврзан со тој профит. Нашата долгогодишна експертиза во областа на процената на вредност, гарантира за квалитетот на проценките кои ги вршиме. 
Нашата понуда се состои од проценка на вредноста на компаниите, вредноста на имотот, средствата и капиталот, хартиите од вредност или различните инвестиции.