Skip Navigation LinksПОЧЕТНА / услуги / ревизија

Вршењето ревизија е многу повеќе од обична формалност, тоа е неопходна процедура да се заштити вашиот бизнис и да му се помогне да просперира. Ревизијата е независна услуга која ја зголемува веродостојноста на информациите кои ги користат инвеститорите и останатите заинтересирани страни.

Нашите услуги опфаќаат широк избор на ревизорски услуги и услуги на проверка, кои се насочени кон зголемување на вредноста и минимизирање на бизнис ризикот во оваа константно променлива комерцијална околина.  

Убедени сме дека пропишаната со закон ревизија треба да се гледа како поволност, а не како дополнителен трошок за бизнисот. 

Препознавањето на комерцијалната важност на обезбедување квалитетни услуги на проверка за да не дојде до изненадни движења во бизнисите на нашите клиенти, е една од поважните услуги кои ги нудиме, интегрирана со ригорозни проценки на различните ризици со кои се сретнуваат нашите клиенти во секојдневното делување.